ภารกิจ

ภารกิจ

ภารกิจ
ก. วางแผน อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการฝึก – ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการ รวมทั้งการผลิตและควบคุมกำลังพลของเหล่า ร.
ข. ดำเนินการวิจัยพัฒนา กำหนดหลักนิยม และทำตำราในทางสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
ค. ปกครองบังคับบัญชา หน่วยทหารที่ กห. กำหนด ตามที่ได้รับแบ่งมอบ
ง. เสนอแนะ และให้คำแนะนำทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ เหล่า ร.