ผังการจัดหน่วย

การจัดศูนย์การทหารราบ

ส่วนราชการของ ศร. มีหน้าที่ดังนี้.-
๑. กองบัญชาการ มีหน้าที่ บริหารงานให้เป็นไปตามภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบ
๒. กองวิทยาการ มีหน้าที่ วิจัย พัฒนา อาวุธยุทโธปกรณ์ หลักนิยม และการฝึก-ศึกษาของ เหล่า ร ตลอดจนดำเนินงานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหารราบ
๓. กองเครื่องช่วยฝึก มีหน้าที่ จัดสร้าง ซ่อมแซม ออกแบบ ปรับปรุง จัดพิมพ์ตำรา และเอกสารทางวิชาการของ เหล่า ร.
๔. กองบริการ มีหน้าที่ สนับสนุน ศร. เรื่องสวัสดิการ, พลาธิการ, ขนส่ง, สรรพวุธ, ยุทธโยธา,สนามฝึกสนามยิงปืน, ดุริยางค์ และเรือนจำ
๕. โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีหน้าที่ ให้การรักษาพยาบาลทหาร ประชาชนทั่วไป และร่วมปฏิบัติการในกิจการแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๖. โรงเรียนทหารราบ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ ในเรื่องการศึกษาให้แก่กำลังพลเหล่าทหารราบทุกระดับตั้งแต่นักเรียนนายสิบจนถึงหลักสูตรชั้นนายพัน ซึ่งเป็นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการนอกจากนั้นยังมี หลักสูตรตามความชำนาญการทางทหาร และหลักสูตรเฉพาะหน้าที่ต่าง ๆ
๗. หน่วยทหารที่ กห. กำหนด ได้แก่
ก. ศร.พัน.๑ : มีหน้าที่ สนับสนุนการฝึก – ศึกษา ของศูนย์การทหารราบ ให้เป็นไปตามแนวทาง ของเหล่าที่ต้องการ และเป็นหน่วยกองหนุนของ ทบ.อีกทั้งมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงษานุ-วงศ์เสด็จ ฯ แปรพระราชฐานประทับแรม ณ วังไกลกังวล
ข. ศร.พัน.๒ :  มีหน้าที่ สนับสนุนการฝึก –  ศึกษา ของเหล่าทหารราบ และศูนย์การทหารราบเพื่อเป็นมูลฐานในการพิจารณาหลักนิยมทางยุทธวิธี และการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามในระดับกองพัน โดยเป็นข้าศึกสมมุติในการฝึกร่วมของกองทัพบก และเป็นหน่วยกองหนุนของกองทัพบก